Connect with us

ИМПРЕСУМ | IMPRESSUM

Главен и одговорен уредник:

Јовица Пауноски – [email protected]

 

Редакција:

Димитар Мушовски

Раде Стевановски

Никола Мушовски

 

Фото:

Мики Талески

 

Издавач:

Брианион

Facebook